RODO

Klauzula informacyjna

Marinex sp.j. z siedzibą w Kompinie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000240898, NIP: 834-17-36-574,  informuje, że jest administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w celu realizacji transaRODOkcji handlowych polegających na sprzedaży produktów i towarów będących w ofercie Marinex sp.j.
Pani/Pana dane osobowe  przetwarzane są w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Marinex sp.j., co oznacza w szczególności:

  • realizację transakcji handlowych,
  • obsługę, dochodzenie i obronę w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.

Podstawą prawną przetwarzania przez Marinex sp.j.  Pani/Pana danych osobowych w celu wskazanym powyżej jest prawnie usprawiedliwiony interes Marinex sp.j.   (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO) - w celu wykonania transakcji sprzedaży, obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń;

  • Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane przez Marinex sp.j.  podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie
  • z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności podmiotom świadczącym usługi fakturowania, archiwizacji, dystrybucji produktów Marinex sp.j.
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez okres obowiązywania umowy, a także do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z tej umowy.
  • Pani/Panu przysługuje prawo do żądania od Marinex sp.j.  dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania np. w sytuacji gdy są nieprawidłowe lub niekompletne, a także ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przeniesienia danych do innego administratora.
  • Pani/Panu przysługuje prawo do wniesienia skargi do właściwego organu d/s ochrony danych osobowych.
     

 


projekt: ROCKA® - Outsourcing IT